"Ngày 15/9/2018 – ITC được tổ chức ICB (Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc tế) chứng nhận sự phù hợp và công nhận hệ thống quản lý chất lượng của ITC đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đây cũng là minh chứng cho hệ thống quản lý chất lượng của ITC ngày càng chuyên nghiệp bắt kịp sự phát triển của tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế."